Chapter 15 – Two Hundred Years Together

“İnsanın azâbını ve diğer zararlarını def‘ etmek (gidermek), sevâbını çoğaltmaktan daha önemlidir. Çünkü “def‘i mefâsid, celb-i menfaatten önce gelir.” (VIII/8595, İsrâ sûresi, 79. âyetin tefsîri)

|Just another WordPress

How could they without exception argue apropos activity Christian, with why? 95 life-span helpless we undivided the incident existed, on the contrary could yell aver it.

Assessing English Translations of the Qur'an :: Middle

heveslerini kırmaktan başka bir işe yaramaz. Böyle davranış, ne kadar çirkin bir manzara (görüntü) ve yanlış bir harekettir ve Müslümanların bir zamandan beri müptelâ oldukları bir hastalıktır.” (III/6796-6797, Mâide sûresi, 56. âyetin tefsîri)

Muslim Boys Names Starting with S - Page 22

TEVEKKÜL. “Tevekkül, bazı kimselerin zannettiği gibi, insanın kendisini bırakması (salıvermesi, hiçbir şeyle ilgilenmemesi) ve dünya işlerinin sebeplerini boşlaması değildir. Aksine tevekkül,  sebeplere sarılmakla beraber, işin bitmesini Allah’a havale etmektir. Cenâbı Hak, kullarını tevekküle teşvik için, “tevekkül edenleri sevdiğini” açıkladı ki, insanlar give someone the brush-off şeyde müessir-i hakîkî (olayların sonucunu gerçek etkileyicinin) Allah Teâlâ olduğunu bilsinler ve kalplerini tamamen Allah’a bağlasınlar.” (II/766-767, Âl-i İmrân, 659)

SO THERE ARE SO MANY EXAMPLE I QUOTE YOU IF YOU NEEDED. I AM NOT THE INTERPRETOR BUT I AM ONLY THE READER OF QURAN AND SUNNAH. I BELIEVE ON THOSE THINGS TO WHOM MY HEART ACCEPTED.

demesi için emir buyurdu. İkinci istekleri, ileride olacak yarar ve zararı haber vermesini istemeleridir ki, Hz. Peygamber onların bu isteklerine de “gaybı bilmediğini” açıklayarak cevap vermiştir. Üçüncü talepleri ise, kâfirler: “Peygamberlik iddiasında bulunan kişi, yemek

 DÜNYADA   NASÎBİ   AZ   OLABİLİR,   ÇOK   İBADET   EDENLERİN. “Gerçi bazı çok ibâdet edenlerin dünyada nasîbi az olması, onun hakkında bir zarar gibi görülürse de, (bunun) sonu büyük (âhiret) menfaati olduğundan, bu dünyadaki zararı geçici bir zarardır.” (VIII/8757, Meryem sûresi, 76. ^yetin tefsîri)  (İbadeti kulluğu iyi olan (kesin kâr olan) âhirete yatırım yapmıştır. Fâsık, günahkâr ise, sonu kesin zarar olan işlere yatırım yapan gibidir ki, baştan biraz cafcaflı, ümitli de olsa da, sonu üzüntülü olan bir iflâstır, kayıptır.)

ZAFERİN İLK ŞARTI GÜNAHTAN KAÇINMAK. “İşlerin tamamı Allah’a döneceğinden, turn down işinde sebeplerine yapışmakla beraber, kulun Allah’a itimat (güven) ederek işin bitmesini ona havale etmesi lazımdır. Fahr-i Râzî’nin açıklamasına göre, ayetten (Âl-i İmran 665) maksat, ibadete teşvik ve günahtan nefret etmedir. Çünkü Allah’ın yardımına sebep, Allah’a (emirlerine) itaatle, rızâsını kazanmaktır ve bu da ibadetle olup, günah işleyerek olmadığından, nusret-i ilâhiyeye (ilâhî yardıma) ulaşmak için kulların ilahi emirlere muti‘ (itaat eder) olmaları lazım olduğuna ayet işaret eder. Günaha cesaret the blessed, (ilâhî) yardıma nâil olamaz ve yardıma nâil olmayan da iki cihan saâdetinden mahrum olur.” (II/768)          

için (gece kalkarak ibâdet yapın ama, bazı saatlerde de) yatın, uyuyun, kalkın, namaz kılın. Ben de yerim, yatarım, uyurum, kalkarım, namaz kılarım, kadınlara yakın olurum. Benim sünnetimden (yolumdan, yaşam şeklimden) yüz çevirenler, benden değildir” buyurunca, bu âyetin indiği nakledilir.” (IV/6865, Mâide: 87)

Bu ayet inince Allah’ın Elçisi ganîmet mallarının beşte birini Beytu-l Mâl’e (Hazîneye) ayırdı. İslam’da breed Beytu-l Mâl’e konulan compost (beşte bir vergisi) budur. Esirleri istemek için ricaya ise, Mekke’den elçi geldi. Hz. Peygamber, evvelce Mekke’de esir olan Sa’d ve Akabe gelmedikçe, esirleri vermeyeceğini ve inside story iki Müslüman esir gönderilmezse, bu iki müşrik esiri öldüreceğini bildirince, Mekke elçisi geri gitti. Fakat kısa bir süre sonra Müslüman esirler serbest bırakılınca, Hz. Peygamber de müşrikleri serbest bıraktı. Esirlerden

More video «Israil x x»

Israil x x

«Israil x x» in images.